Informação
CONTADOR MENSAL

Locations of visitors to this page


REALTIME

    Album de Macau>> página inicial   

    Fotos:
   Textos:
' TÂNG YÔK YÂN (C.A.S.S.) '

  

(MÚSICA)

Chêng ye lán, sôi mông ch'án, p'án yôk yân, mei kin fán,
Kei kâu ch'êng, ngán lôi yêng, yün fu mâng, tôk tôi yêng.

Ói hói yün yeong yât chiu pin p'áu yêng,
Tôi kêng ku dán pei yâp âm yün hân nei fu ch'êng.

Ói yi tün, âm chi lin, wóng yât ch'êng, hân pin ch'in,
Láng ye chêng, yün pók mêng, kák yi tei, nim ói hêng.
_ _ _ _ _ . . . 

Tôi yüt sâi, ói nán móng, t'ông tün ch'eong, lôi yi kón,
Wóng yât ch'êng, yi mán ch'ông, t'án pit lei, mông yi hông.
_ _ _ _ _ . . .
_ _ _ _ _ _ _ 

Tocada e cantada pelo Carlos Santos " C h a r l i e " (tributo a Sam Hui)

x x x x x x x x x x x x x x x x x 

等玉人

正夜闌,碎夢殘,盼玉人,未見返,
記舊情,眼淚盈,怨負盟,獨對影

愛海鴛鴦一朝變泡影,
對景孤單悲泣暗怨恨你負情。

愛已斷,暗自憐,往日情,恨變遷,
冷夜靜,怨薄命,隔異地,念愛卿。
_ _ _ _ _ . . .

對月誓,愛難忘,痛斷腸,淚已乾,
往日情,意萬重,嘆別離,夢已空。
_ _ _ _ _ . . .
_ _ _ _ _ _ _